Энэхүү цуврал заах слайдыг COVID19 өвчтөнийг асарч буй эрүүл мэндийн ажилтнуудыг дэмжиж буй орон нутгийн багш нар өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглах агуулгын хүрээнд ашиглахыг зорьжээ.

L1
L2
By OpenCriticalCare.org
монгол хэл

Think we are missing something?

Menu