Monitoring and Diagnostics
Routine Bedside Care
Respiratory Failure
Adult Respiratory Failure
Charting Tools & Order Sets

Энэхүү цуврал заах слайдыг COVID19 өвчтөнийг асарч буй эрүүл мэндийн ажилтнуудыг дэмжиж буй орон нутгийн багш нар өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглах агуулгын хүрээнд ашиглахыг зорьжээ.

L1
L2
By OpenCriticalCare.org
монгол хэл

Think we are missing something?